Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Všechny kategorie
     Uživatelské menu

     Informace o ochraně osobních údajů

     Informace o ochraně osobních údajů

     Ochrana osobních údajů.

     Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je PROZK s.r.o., se sídlem Rooseveltova 80, 77900 Olomouc, IČO: 25342495.

     Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo IČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
     Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese prodej@prozk.cz nebo na poštovní adrese prodávajícího.

     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
     - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


     Zákazník má vůči správci zejména právo na:

     - přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.

     - opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

     - výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),

     - omezení zpracování údajů, které se ho týkají,

     - vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,

     - přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,

     - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

     - podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),

     - oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

     Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce prodej@prozk.cz     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

     Děkujeme k přihlášení odběru novinek
     Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později